Cách an vòng trường sinh thuận nghịch (bác diakytai)

Cách an vòng trường sinh thuận nghịch (bác diakytai)

Chủ Đề Chính: Cách An Vòng Trường (Tràng) sinh:

Khi nói đếnCách Anvòng trường sinh – tức là phải có Vòng Trường Sinh” thì mới “An” – thì trước nhất, vòng trường sinh là gì? Là một chu kỳ tuần hoàn trong tiến trình của sự Sinh và Thành của Vạn Vật – mà, Vạn Vật từ đâu mà có? Từ Trời Đất mà thành – Thiên Địa định vị, vạn vật khởi sinh – thì sự Sinh Thành mà Trời tượng Trưng cho Dương và Đất tượng trưng cho Âm, vì thế, tức là từ cái gốc âm dương giao thoa, kết hợp mà sinh thành vạn vật – Vậy thì, nói về Vạn Vật tức là nói về sự sống của vạn vật – Mà, đã có sự sống tất nhiên phải có 5 yếu tố (elements of life) căn bản của sự sống, gọi là ngũ hành – Mộc Hoả Thổ Kim Thuỷ !

Cũng vì vậy khi nói đến chu kỳ tuần hoàn trong tiến trình Sinh và Thành của vạn vật, mà gọi là vòng trường sinh, mà Ngũ Hành là 5 yếu tố căn bản của vạn vật, tức 5 phần tử này cũng phải theo vòng trường sinh, tất phải có sự Sinh và Thành – Sinh có nghĩa là được sinh ra – Thành có nghĩa là sự hoàn tất trong việc sinh trưởng và huỷ diệt đê có sự tái tạo – có như thế mới có được sự sinh tồn của vạn vật và cứ chu kỳ này tiếp nối đến chu kỳ khác – sự chuyển luân chẳng ngừng dứt …- Vậy thì Vòng Trường Sinh đã được các Cụ xưa nhận thức từ nguyên lý âm dương và và dùng lý thuyết Dịch, còn gọi là Dịch Lý để diễn giải sự thay đổi từ chu kỳ Sinh, Thành và Tái Tạo – Tức là các cụ đã dùng cái lý Thiên Địa và dùng Hà Đồ và Lạc Thư để giải thích về sự ấn định được 12 mấu chốt trong sự tuần hoàn này mà ta gọi là vòng trường sinh.

(Các Cụ ngày xưa tiết kiệm ” nời lói” để giải thích “nắm” …hihihi – có lẽ vì các cụ mãi chơi, mải lo ngao du sơn thuỷ với các em bé …hihihi cho nên chỉ vẽ ra cái Bát Quái, Tiên và Hậu, để truyền lại đời sau …hihihi) -Tôi sẽ cố gắng trình bày mối liên quan của vòng tràng sinh và sự liên hệ giữa Hà Đồ và Lạc Thư vào phần sau !!!

12 mấu chốt của vòng trường sinh được phân định như sau:

1)Sinh- 2)Dục- 3)Đới- 4)Quan- 5)Vượng- 6)Suy- 7)Bệnh- 8)Tử- 9)Mộ- 10)Tuyệt- 11)Thai- 12)Dưỡng …

Các “Cụ” xưa đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, công sức để ấn định được 12 mấu chốt của chu kỳ tuần hoàn mà được gọi là Vòng Tràng Sinh – Vì thế, Vòng Tràng Sinh đã trở thành quy thức cố định, chẳng thể thay đổi được – thì quy thức này, tôi gọi là cái”Thể”bất di bất dịch !!!

Thì trên đây ta có được cái Thể – Thể thì bất di bất dịch, Có nghĩa đó là quy ước, quy tắc, là công thức – Cho nên khi nói đến cách An tức là nói đến cái Dụng của Thể, cách ứng dụng hoặc là cách áp dụng quy tắc, quy ước, cách xử dụng công thức ấy!

…Vậy thì, 12 cung bàn được thiết lập với 12 Địa Chi – 12 Địa Chi này được theo đồ hình của hậu Thiên Bát Quái theo chu kỳ tuần hoàn của tứ Thời, Tứ Phương mà còn gọi là Tứ Đại Thể Tượng khi Hoả Thuỷ Hoán Càn Khôn – Từ Tiên Thiên hoán chuyển sang Hậu Thiên – Từ Thể sang Dụng – Thì Thổ nhập Trung Cung – Có nghĩa là Tứ đại Thể Tượng này là biểu tượng của Tứ Hành, đó là Hành Mộc ==> Hoả ==> Kim ==> Thuỷ … chuyển vận bao quanh Trung Cung Thổ theo Tứ thời chuyển vận theo chu kỳ: Xuân – Hạ – Thu – Đông – Do đó Xuân thì Mộc Vương – Hạ thì Hoả Vượng – Thu thì Kim Vượng và Đông thì Thuỷ Vượng !

Có Xuân thì mới có Hạ, có Hạ mới chuyển sang Thu – Có Thu thì mới có Đông về, .. Và Đông tàn tất Xuấn lại đến ……

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *