Lá số mệnh Thiên Tướng bạo phát phú cách

Lá số mệnh Thiên Tướng bạo phát phú cách

Người viết nhận được nghiệm lý về vận bạo phát của lá số khá hay tới trang nhà với mệnh tạo của Thiên Tướng. Nam mệnh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1993 giờ Tí. Mệnh cách có Thiên Tướng đồng độ tại vị trí cung Sửu có cách Phủ Tướng đơn thủ thuộc tinh hệ Tử Phá cư Mùi. Mệnh Thiên Tướng ở đây có cung an Thân đồng độ nên Mệnh và Thân luận hợp nhất. Ở đây cách cục mâu thuẫn giữa Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham không mấy hay, chủ cuộc sống vất vả, khó khăn khi nhập cung đại vận này. Mệnh cách có Thiên Tướng ngộ Thanh Phi Phục, với Thanh Long đồng cung Mệnh. Tam hợp với nhóm địa chi chỉ gặp Đào Hoa, không có Trợ Tinh khác, tuy nhiên cũng không gặp Sát Kỵ giao hội tại mệnh. Mệnh tạo này đại vận đi khó khăn, ở cung vận Đồng Lương cư Dần ngộ Triệt thiếu thời cuộc sống rất vất vả, cách Đồng Lương ngộ Triệt Hỏa Mã Phượng có Hóa Lộc ở đại vận thứ hai thuộc tài cách, ở đại vận thứ hai quyết định rất lớn tới khuynh hướng định hướng về các cách cục tham muốn của mệnh. Với Đồng Lương ngộ Hỏa Lộc là tham muốn làm giàu, mang ý nghĩa riêng, thiên về khuynh hướng chớp thời cơ để tạo ra lợi lộc. Đại vận gặp Đồng Lương ngộ Đà Hao và Tang Mã Khách nghị lực lớn, tuy nhiên xuất hiện sự chậm trễ và lỡ thời trong đại vận này để thay đổi.

Đồng Lương ngộ Phượng Mã Hỏa Lộc tính chất nghị lực lớn, cũng chủ sự thay đổi để chống đỡ các khó khăn. Hỏa Tinh một phần được đắc dụng bởi Hóa Lộc. Tuy nhiên do hình thành cách cục Linh Xương Đà Khốc có Địa Võng thì mệnh cách qua vận này phải chịu nhiều cay đắng, một phần do nghe theo, tin theo lời người khác nên có hướng đi sai lầm, ở đây liên quan tới trong gia đình và việc tình cảm. Cách Linh Xương Đà Khốc có Tuần là mắc họa, đại vận này gặp nhiều khó khăn trong việc kinh thương, hay gặp những lời can ngăn mang tính thận trọng, lỡ cơ hội tại đây. Đại vận này cũng gặp khó khăn trong tình cảm, mang nhiều rối loạn và xa cách. Qua đại vận Đồng Lương, ngay khi nhập đại vận Vũ Sát. Mệnh cách bạo phát khi nhập vận Vũ Sát cư Phúc Đức. Nếu mệnh tạo có cách Thiên Phủ cư Dậu với bố cục trên khi nhập cung độ Vũ Sát tai họa rất lớn mang ý nghĩa xấu tới cả tình cảm và có cả nguy hiểm về khả năng định hướng cuộc sống, mất định hướng khi Thiên Phủ tới vận Vũ Sát tính Kim nặng có Tam Không. Tuy nhiên với Thiên Tướng cùng thuộc nhóm Phủ Tướng đơn thủ tại đây, thủ mệnh là thời vận tới. Đương số nhập cung vận này chỉ sau 2 năm từ buôn bán nhỏ trở nên hoạch phát tay trắng có một cửa hàng lớn về linh kiện, tiền bạc rất nhiều, mệnh cách ở đây đắc dụng vì theo hướng kinh thương, nếu theo quan cách thì cũng đạt hoạch phát như trên, tuy nhiên sẽ thăng trầm xuống nhanh.

Khi luận nhiều lá số Vũ Sát thủ mệnh hay Vũ Phá nhiều mệnh cách có bố cục khuynh hướng bạo phát theo khuynh hướng này tuy nhiên do khí hình và trợ cách ban đầu thấp, đại vận thứ hai và mệnh đều thuộc văn cách, nếu khi luận bình thường xét tới Xương Khúc Khôi Việt Khoa là hay như vậy sai lầm khi luận đoán, rất nhiều mệnh cách ưa gặp Lục Sát để cách cục trở nên đủ lực tác động khiến trợ cách phát huy, nếu các cách mệnh trên gặp văn cách hay Lộc Tướng Bệnh trong quá trình luận giải đưa trợ cách theo khuynh hướng Tài Cách đương số không thể dụng, mệnh tạo bản tính và hoàn cảnh khiến ưa làm việc trong tổ chức, ổn định, khó có thể thay đổi. Nếu theo tài cách thì trải…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *