Tử Vân luận tính chất tinh diệu

Tử Vân luận tính chất tinh diệu

紫云先生论斗数星曜赋性谈些什么

Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu

很多人都知道,要学好斗数命理,先要把星曜赋性作用弄懂,否则对斗数命理

究能谈什么,就不得其门而入。因此在坊间出版斗数命理的书籍当中,以谈斗

数星曜赋性作用的书最多。但遗憾的是,竟然没有一本能完整的交待与诠释好

斗数星曜赋性,应该涵盖那些范围,也没把星曜的各个特质交待得完整,使得

有心一窥斗数命理的年轻朋友,总有不得其门而入之。斗数星曜赋性作用涵盖

的范围,笔者以为约可分成下列几个部份来加以说明:

Mọi người đều biết, muốn học tốt đẩu số mệnh lý, trước tiên phải hiểu tác dụng Thiên

Phủ của tinh diệu, bằng không đối với đẩu số mệnh lý sẽ chẳng thể tiến bộ, thì không

thể nhập môn được. Do vậy trên phố xuất bản sách đẩu số mệnh lý lấy việc đàm luận

tác dụng thiên tính của tinh diệu làm chính. Đáng tiếc là không một quyển sách nào có

thể giải thích một cách hoàn hảo thiên tính của các tinh diệu đẩu số. Cũng cần cảm

thông cho vấn đề này và cũng không hi vọng có thể đem thiên tính của một tinh đẩu ra

để nói một cách hoàn chỉnh. Thấu hiểu được nỗi lòng của những hậu học Tử Vi mệnh

lý khi gặp rất nhiều khó khăn tìm đường nhập môn. Người viết cho rằng thiên tính tinh

diệu của Tử Vi đẩu số có thể tạm chia thành các phần dưới đây để tiến hành nói rõ:

其一,星分南北斗:

斗数星曜当中,尤其是十四颗甲级星曜各有南北斗之分。就刚柔而言,一般以

北斗主刚,南斗主柔。另就主早与主晚方面,也有北斗主早,南斗主晚之别。

主早或主晚,在一般论断上,如某一件事情可能会发生在大限的前五年或是后

五年,在某一年里的上半年或是下半年。另外又如某件事的进行是先难后易,

或是先易后难。类似这种先后之别,即关系到重点宫位星曜的南北斗之分,往

往就是论断的依据。比如说,紫微星为北斗主,如为坐守命宫,这种人个性会

比较刚强有主张,天府星为南斗主,若坐守命宫,这种人命,虽也有主张,但

个性比较温和。如就吉凶的快慢而论,当紫微为重点宫位时,它所显现的吉凶

会比较快速,所以会主上半阶段就出现吉凶作用。若是重点宫位为天府,自然

吉凶现象会出现得较慢,也就是主​ ​后半阶段作用。

Thứ nhất: Sao chia làm Nam Bắc Đẩu:

Đẩu số tinh diệu trong đó đặc biệt là 14 chính tinh phân chia làm nam bắc đẩu. Dựa

vào cương nhu mà nói Bắc Đẩu chủ cương Nam Đẩu chủ nhu. Dựa vào phương diện

trước sau thì Bắc Đẩu chủ trước Nam Đẩu chủ sau. Chủ trước hay chủ sau, giống phán

đoán suy luận như trên 1 việc trong đại vận có thể phát sinh ở năm năm trước hoặc

năm năm sau, ở một năm thì là nửa năm trước hoặc nửa năm sau. Mặt khác nếu là một

chuyện nào đó khi tiến hành thì có thể là trước khó sau dễ hoặc trước dễ sau khó.

Tương tự trước sau phân biệt, quan hệ đến cung vị trọng điểm mà tinh diệu Nam Bắc

đẩu tinh phân chia thường hay căn cứ để suy luận: Như Tử Vi là chủ Bắc đẩu tinh, khi

tọa tại cung mệnh người như thế cá tính kiên cường, có chủ kiến. Thiên Phủ chủ Nam

Đẩu tinh nếu tọa cung mệnh người như thế cũng có chủ kiến nhưng cá tính tương đối

ôn hòa. Như dựa vào tốc độ cát hung mà nói, lúc Tử Vi tọa tại cung vị trọng điểm nó

hiện ra cát hung tương đối nhanh. Đó là lý do tại sao khi Bắc Đẩu Tinh làm chủ tinh

thì cát hung sẽ thường diễn ra vào nửa đầu của vận. Còn nếu cung trọng điểm Thiên

Phủ tọa thủ thì cát hung sẽ diễn ra chậm chạp và thường sẽ ứng vào nửa sau của vận.

其二,星分阴阳属性:

阳主明显于阳刚,阴主阴暗与阴柔。就论断命造个性时,命身宫所坐星曜常因

阴阳之别,而可据以论断,该命造之个性是属于豪放或内敛之性格,性格又是

关系一个人的行事作风。因此在谈论命格特质时,性格之分析,往往也需要根

据命宫所坐星曜的阴阳属性而加以分辨。比如,天机属阴,贪狼属阳,假定坐

守旺宫并会诸吉,这两种命造之人聪明才智皆不错,但由于天机属阴,因此这

种人的聪明比较属于内敛。因此若天机坐守命宫于旺地,其人即属于聪明内敛

的智能型。而贪狼主一见即知其聪明锐利的类型。就斗数命理论,由于智慧类

型之差别,性格特质产生的行事作风也将会有明显的差别。

Thứ 2: Sao chia thuộc tính làm Âm và Dương:

Dương chủ rõ ràng và Dương cương, Âm chủ âm u và Âm nhu. Liền có thể phán đoán

tính cách của mệnh tạo hiện tại. Mệnh thân cung dựa vào âm dương khác biệt của tinh

diệu tọa thủ mà có thể dùng để phán đoán suy luận, nên cá tính của mệnh tạo sẽ là

hướng nội hay hướng ngoại, tính cách lại liên quan tới hành vi cá nhân. Vì vậy, khi

bàn về mệnh cách riêng hiện tại, phân tích tính cách cần căn cứ vào Mệnh cung tọa …

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *